მისია      
             
      შპს ,,პროფიუნიტმა“ 2009 წელს გაიარა აკრედიტაცია და დაიწყო ფუნქციონირება, როგორც უმაღლესმა პროფესიულმა სასწავლებელმა, რომელმაც შემდგომ, 2011 წელს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად შეიცვალა სტატუსი და ხელახალი ავტორიზაციის შედეგად ჩამოყალიბდა როგორც საზოგადოებრივი კოლეჯი.
    საგანმანათლებლო დაწესებულება მთელი თავისი არსებობის მანძილზე ორიენტირებული იყო და არის სამთო და ენერგეტიკული მრეწველობისათვის საჭირო კვალიფიკაციის მქონე პროფესიული კადრების მომზადებაზე. სასწავლებლის მისიაა:

• პრაქტიკულ ცოდნაზე ორიენტირებული კვალიფიკაციური სპეციალისტების მომზადება;
• პიროვნების შემოქმედებითი და პროფესიული უნარ–ჩვევების განვითარება;
• პროფესიული განათლების ზოგადი და დარგობრივი კომპენტეციების ფორმირება და მათ მიერ თანამედროვე ცოდნის შეძენის ხელშეწყობა;
• შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
    საზოგადოებრივი კოლეჯში დღეისათვის სტუდენტების მიღება II – IV საფეხურებზე წარმოებს შემდეგ სპეციალობებზე:
1. გვირაბგამყვანი ;
2. მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგია;
3. სამთო ელექტრომექანიკოსი;
4. ამფეთქებელი;
5. ელმავლის მემანქანე;
6. ზეინკალი.